Czynności notarialne Łódź

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Szczególną jego formą potwierdzającą dokonanie określonej czynności prawnej jest akt notarialny. Niedochowanie formy aktu notarialnego, w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej i jej nieważność.

Wszelkie czynności notarialne mogą Państwo przeprowadzić w Kancelarii Notarialnej Agaty Kieszek.

W jakich sytuacjach pomoże Kancelaria Notarialna A. Kieszek?

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego i korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz Agata Kieszek dokonuje czynności notarialnych, uwzględnionych w ustawie Prawo o notariacie.

Akt notarialny – Łódź

Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jest to wolą stron, to w Kancelarii Notarialnej A. Kieszek mogą Państwo liczyć na sporządzenie aktu notarialnego:

 • umowy sprzedaży nieruchomości,

 • umowy przedwstępnej,

 • umowy spółek prawa handlowego,

 • umowy darowizny,

 • umowy majątkowej małżeńskiej,

 • testamentu,

 • dotyczącego innych czynności, które wymagają formy aktu notarialnego,

 • w formie pełnomocnictwa dla czynności notarialnych wymienionych powyżej.

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza – Łódź

Notariusz Agata Kieszek i jej kancelaria, zlokalizowana w Łodzi, pomoże Państwu w uregulowaniu spraw spadkowych, poprzez sporządzenie:

 • aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • aktu potwierdzającego nabycie spadku,

 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem

Jest to potwierdzenie, że okazane dokumenty są swoim dokładnym odzwierciedleniem. Poświadczenie takie zawiera datę okazania tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach również dokładną godzinę. Poświadczenie, że dana kopia jest zgodna z oryginałem, daje jej status odpisu.

Poświadczenie własnoręczności podpisu – Łódź

Czynność ta ma na celu potwierdzić, że konkretna osoba własnoręcznie złożyła podpis na danym dokumencie. Takie poświadczenie mogą Państwo uzyskać w mojej kancelarii notarialnej od ręki.

Protokoły ze zgromadzeń

W ramach czynności notarialnych sporządzam wszelkiego rodzaju protokoły ze zgromadzeń. Mogą one dotyczyć zgromadzenia wspólnoty mieszkaniowej, spółek prawa handlowego oraz wielu innych podmiotów.

Wypis i odpis aktu notarialnego – Łódź

W ramach czynności notarialnych sporządzam wypisy i odpisy dokumentów, tak by móc je udostępnić stronom aktu lub dokumentu, osobom upoważnionym i wskazanym w akcie, następcom prawnym czy instytucjom w określonych prawem przypadkach.

Wyciągi z dokumentów

Zdarza się, że niektóre instytucje będą wymagać jedynie wyciągu dokumentu, który jest rodzajem skróconego odpisu zawierającego tylko część informacji zawartych w oryginalnym dokumencie, a który mogą Państwo uzyskać w mojej kancelarii.

Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Na Państwa żądanie sporządzam projekty aktów i innych dokumentów. To działanie pozwala na bieżąco wprowadzać do nich zmiany i rozwiewać wszelkie wątpliwości przed ostatecznym złożeniem podpisu.

Depozyt notarialny

Czynność ta obejmuje przechowywanie:

 • pieniędzy,

 • dokumentów,

 • papierów wartościowych,

 • danych na nośnikach informatycznych.

W ramach działalności kancelarii notarialnej dokonuje także innych czynności wynikających z przepisów prawa, w tym protesty weksli i czeków, doręczanie oświadczeń, które mogą mieć skutki prawne oraz sporządzanie protokołów z podjętej czynności notarialnej.

Czynności i porady notarialne Łódź. O czym warto jeszcze wiedzieć?

W Kancelarii Notarialnej A. Kieszek przed dokonaniem czynności notarialnej udzielam bezpłatnej porady dotyczącej dokonywanej czynności oraz dokumentów, które są wymagane przy jej podejmowaniu.

Czuwam nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów każdej ze stron czynności notarialnej. Zgodnie z prawem, w związku z wykonywaniem czynności dochowuję tajemnicy notarialnej, od której notariusza zwalnia tylko orzeczenie sądu lub zgodne oświadczenie wszystkich uczestników czynności. Chronię prywatność uczestników biorących udział w czynności notarialnej i gwarantuję pewność i bezpieczeństwo obrotu.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony, notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności uniemożliwiające wykonanie jej w kancelarii notarialnej.

Zachęcam do bezpośredniego kontaktu. Mogą to Państwo zrobić, osobiście stawiając się w kancelarii, telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej kancelarii.